Wedstrijdregels DARP 2023

DARP competitie. Wedstrijd notities & Zeilwedstrijdregels

Artikel 1.04 BPR. Voorzorgsmaatregelen, oftewel goed zeemanschap

 • De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement (BPR), alle voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goede zeemanschap of door de omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt zijn geboden, teneinde met name te voorkomen dat:
  • het leven van personen in gevaar wordt gebracht;
  • schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, dan wel aan oevers of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers daarvan bevinden;
  • de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.

 

 • 1. Oefenwedstrijden
  1. De commissie benadrukt met klem, dat de wedstrijden worden gezien als oefenwedstrijden. Het zijn daarom geen officiële wedstrijden. 
  2. Het doel van de DARP is het schip beter te leren kennen, manouvres kunnen uitvoeren, regels te leren, in team verband te zeilen, tactisch inzicht te krijgen en het bevorderen van zeilen met rond- en platbodem jachten, en zo de kennis en kunde over te dragen en door te geven.
  3. De DARP heeft een wedstrijdsysteem dat het oefenen bevorderd, tevens de regels die gehouden moeten worden.
  4. De dagwedstrijden (Voorjaarsrace en Herfstrace) zijn om te zien of er vooruitgang in schip, wedstrijd kwaliteit en team te zien is. De dagwedstrijden zijn zogenaamde meetmomenten voor schipper, schip en bemanning.
 • 2. Aansprakelijkheid
  1. Elk schipper heeft een WA-verzekering met wedstrijddekking voor zijn schip en de bemanning.
  2. Commercieel verhuur van schip- en/of bemanning plaatsen is niet toegestaan tijdens de DARP, dit is om veiligheid en verzekeringstechnische redenen en ook mede omdat de DARP niet commercieel bevoordeeld wordt door verhuur. (straf: DSQ/5 of 10 punten niet aftrekbaar)
  3. De commissie en gecommitteerde verenigingen accepteren geen enkele aansprakelijkheid, wat betreft de door de verenigingen gefaciliteerde wedstrijden. Elke schipper heeft eigen verantwoordelijkheid over deelname aan een wedstrijd.
 • 3. Deelname
  1. Alle rond- en platbodemschepen mogen deelnemen aan de DARP. 
  2. Bij genoeg deelname van één type schip (4 of meer) kan een eigen klasse worden gevormd.
  3. Vervallen (11-04-2023)
 • 4. Basisregels
  1. De regels het DARP-wedstrijdreglement gaan boven de zeilwedstrijdregels.
  2. In situaties waarin dit DARP-wedstrijdreglement niet voorziet zullen automatisch de BPR (Binnenvaartpolitiereglement) regels gelden. De organisatie brengt voor regel 1.23 van de BPR onder uw aandacht.
  3. Er wordt verder gevaren volgens onderstaande DARP-wedstrijdregels en de nieuwste zeilwedstrijdregels. De nieuwe regels zijn te vinden in het boekje “regels wedstrijdzeilen” 2021-2024.
 • 5. Hinder
  1. Het kruisen van een betonde vaargeul alleen mag als de veiligheid van het overige scheepvaartverkeer niet in gevaar komt of wordt belemmerd.
  2. Indien de vrachtvaart en overige niet wedstrijddeelnemers worden gehinderd (1.23 BPR) is de straf diskwalificatie.  (straf DSQ)
  3. Niet deelnemende schepen die het evenement willen passeren hiervoor alle gelegenheid krijgen.
 • 6. Schip/Schipper en bemanning
  1. Elk deelnemend schip voorzien is van een sleeplijn en reddingmiddelen voor elke opvarende.
  2. Het evenement vindt niet plaats in een (betonde) vaargeul, de betonde hoofdvaargeul moet worden vermeden.
  3. De zeilvoering volgens de regels van het watersportverbond en zoveel mogelijk binnen de normen van het Stichting Stamboek Rond- en Platbodem.
  4. Alleen witte en bruine zeilen zijn toegestaan op de schepen
  5. Verlichting moet op orde zijn. (straf DSQ)
  6. Motor moet uit zijn 10 minuten voor de start, (dus bij het geven van het waarschuwingssein)
  7. De botterklasse mag geen kluiverboom uitzetten voor het startsein. (straf: DSQ/5 punten niet aftrekbaar)
 • 7. Wedstrijd en uitslagen
  1. De commissie organiseert 20 of 21 dinsdagavond competitiewedstrijden, 2 dagwedstrijden (los van de competitie) te weten de Voorjaarrace en de Herfstrace.
  2. De commissie verzorgd elk jaar een actuele banenkaart voor het seizoen.
  3. De commissie verzorgd elk jaar actuele handicaps op voor het seizoen.
  4. Uitslagen, handicaps en data worden door de commissie opgesteld. Hier is geen correspondentie over mogelijk.
  5. De commissie verzorgd na elke wedstrijd in de week opvolgend, een uitslag van de wedstrijd van die week, indien mogelijk al dezelfde avond in het clubhuis te horen na 22.30 uur.
  6. Informatievoorziening vanuit de commissie wordt verstrekt via www.dedarp.nl en/of via social media. Tevens is er een Whatsapp-groep aanwezig voor eenzijdige communicatie vanuit de commissie. 
  7. De commissie organiseert één maal per jaar indien mogelijk een schippersvergadering.
  8. Start en Startschip
  9. Definitie startlijn: Tussen midscheeps startschip en de wedstrijdlijn- boei uitgelegd door het startschip.
  10. De z.g.n. “dipstart” is niet toegestaan. (straf: DSQ/5 punten niet aftrekbaar)
  11. Indien men vroegtijdig de wedstrijd staakt, (DNF) moet dit gemeld worden bij het startschip.
  12. Vervallen (11-04-2023)
  13. Na het startsein is er geen limiet waarbinnen de gestarte schepen over de startlijn dienen te zijn.
  14. Uiterste finishtijd is 21.30 uur, vanaf 1 september is dit 21.00 uur, of zoveel eerder als het startschip voor de wedstrijd aangeeft.
 • 8. Vergunning
  1. Voor begin van elk zeilseizoen is door de organisatie een vergunning tot wedstrijdzeilen op het vaarwater aangevraagd bij Rijkswaterstaat en daardoor vermeld op de site www.rws.nl
 • 9. Straf
  1. Er zijn regels waar een diskwalificatie mogelijk is, overige straffen zijn naar aanleiding van de schippersvergadering van 10/4/2018 omgezet naar een DSQ die bepaalt dat er 5 punten boven de behaalde punten, deze 5 punten zijn niet aftrekbaar, de desbetreffende wedstrijd wel.
  2. Procedure bij protesten: 1. Zichtbaar de rode vlag zetten. 2. melding doen bij de wedstrijdorganisatie (startschip) dit zo snel als mogelijk uiterlijk bij de finish 3. Protest formulier invullen en voor 21.30 deponeren in een special daarvoor bestemde brievenbus/ of bij de organisatie bij het clubgebouw van WSV de Eendracht. 4. Protestnemer en betrokkenen (andere partij en getuigen) dienen na 21.30 aanwezig te zijn voor de protestcommissie, indien niet aanwezig zal ofwel dit ten nadele zijn, ofwel niet ingekomen behandeld worden.
  3. Op de regels waarbij een straf kan worden genomen, is de straf 1 ronde van 360º graden verplicht om deze overtreding op te heffen.
  4. Vervallen (11-04-2023)
  5. Protesten worden behandeld na 21.30, inleveren van een protest kan op de wedstrijdavond tot 22.00 uur, er zijn protestformulieren aanwezig in het clubhuis van WSV de Eendracht.

 

Aanvullende eisen Rijkswaterstaat aan de evenementen vergunning:

 

 1. De organisator kijkt of in het gebied meerdere evenementen worden gehouden. Dit kan op van www.vanAnaarbeter.nl
 2. Een vergunning voor een evenement moet minimaal acht weken voor aanvang van het evenement digitaal aangevraagd worden.
 3. Er dient een wedstrijdreglement aanwezig te zijn waarin staat dat: – Elk deelnemend schip voorzien is van een sleeplijn en reddingmiddelen voor elke opvarende. – Het evenement niet plaats vindt in een (betonde) vaargeul. – Het kruisen van een betonde vaargeul alleen mag als de veiligheid van het overige scheepvaartverkeer niet in gevaar komt of wordt belemmerd. – Niet deelnemende schepen die het evenement willen passeren hiervoor alle gelegenheid krijgen.
 4. De organisator of wedstrijdleider meldt zich twee uur voor aanvang van het evenement bij de Centrale Meldpost IJsselmeergebied,0320-261111. Hierbij moeten de volgende gegevens worden doorgegeven: – Het aantal deelnemende schepen. – De start- en finishtijden. – Een mobiel telefoonnummer waarop de organisator/ wedstrijdleider gedu-rende het evenement en tot twee uur daarna telefonisch bereikbaar is.
 5. De organisator/wedstrijdleider kent de nautische omstandigheden en beperkingen in het wedstrijdgebied.
 6. Bij slecht zicht of weersomstandigheden die gevaar opleveren mag het evenement niet beginnen of dient het direct te worden beëindigd.
 7. De markeringsboeien, keerpunten en start- en finishlijn van het evenement: – Mogen niet de reguliere vaarweg-markering zijn met uitzondering van de sportboeien. – Dienen minstens 100 meter buiten de vaargeul te liggen. – Dienen zo kort mogelijk voor aanvang van het evenement te worden gelegd en direct na beëindiging te worden verwijderd. – Moeten een kleur hebben die afwijkt van de reguliere vaarwegmarkering.
 8. De wedstrijdleider, deelnemers en alle overige betrokken bij het evenement worden in geen enkel opzicht ontheven van hun algemene- en wettelijke aan-sprakelijkheid.
 9. Het Binnenvaartpolitiereglement blijft onverkort van kracht.

 


ONDERSTAAND – VERVALLEN VANAF 11-04-2023

Zeilwedstrijd/DARP-regelement DinsdagAvond Rond-en Platbodem competitie:


Er zijn regels waar een diskwalificatie mogelijk is, overige straffen zijn naar aanleiding van de schippersvergadering van 10/4/2018 omgezet naar een DSQ die bepaalt dat er 5 punten boven de behaalde punten, deze 5 punten zijn niet aftrekbaar, de desbetreffende wedstrijd wel.


 1. In situaties waarin dit DARP-wedstrijdreglement niet voorziet zullen automatisch de BPR (Binnenvaartpolitiereglement) regels gelden. De organisatie brengt voor regel 1.23 van de BPR onder uw aandacht.
 2. Indien de vrachtvaart en overige niet wedstrijddeelnemers worden gehinderd is de straf diskwalificatie.  (straf DSQ)
 3. DOWNLOAD: Er wordt gevaren volgens onderstaande DARP-wedstrijdregels en de nieuwste zeilwedstrijdregels. De nieuwe regels zijn te vinden in het boekje “regels wedstrijdzeilen” 2021-2024.
 4. De regels het DARP-wedstrijdreglement gaan boven de zeilwedstrijdregels.
 5. Voor begin van elk zeilseizoen is door de organisatie een vergunning tot wedstrijdzeilen op het vaarwater aangevraagd bij Rijkswaterstaat en daardoor vermeld op de site www.rws.nl
 6. Elk deelnemend schip voorzien is van een sleeplijn en reddingmiddelen voor elke opvarende.
 7. Het evenement vindt niet plaats in een (betonde) vaargeul, de betonde hoofdvaargeul moet worden vermeden.
 8. Het kruisen van een betonde vaargeul alleen mag als de veiligheid van het overige scheepvaartverkeer niet in gevaar komt of wordt belemmerd.
 9. Niet deelnemende schepen die het evenement willen passeren hiervoor alle gelegenheid krijgen.
 10. De zeilvoering volgens de regels van het watersportverbond en zoveel mogelijk binnen de normen van het Stichting Stamboek Rond en Platbodem.
 11. Alleen witte en bruine zeilen zijn toegestaan op de schepen
 12. Verlichting moet op orde zijn. (straf DSQ)
 13. De botterklasse mag geen kluiverboom uitzetten voor het startsein. (straf: DSQ/5 punten niet aftrekbaar)
 14. De z.g.n. “dipstart” is niet toegestaan. (straf: DSQ/5 punten niet aftrekbaar)
 15. Indien men vroegtijdig de wedstrijd staakt, (DNF) moet dit gemeld worden bij het startschip.
 16. Procedure bij protesten: 1. Zichtbaar de rode vlag zetten. 2. melding doen bij de wedstrijdorganisatie (startschip) dit zo snel als mogelijk uiterlijk bij de finish 3. Protest formulier invullen en voor 21.30 deponeren in een special daarvoor bestemde brievenbus/ of bij de organisatie bij het clubgebouw van WSV de Eendracht. 4. Protestnemer en betrokkenen (andere partij en getuigen) dienen na 21.30 aanwezig te zijn voor de protestcommissie, indien niet aanwezig zal ofwel dit ten nadele zijn, ofwel niet ingekomen behandeld worden.
 17. Het is niet mogelijk om zich na de finish uit de wedstrijd terug te trekken.
 18. Motor moet uit zijn 10 minuten voor de start, (dus bij het geven van het waarschuwingssein)
 19. Na het startsein is er geen limiet waarbinnen de gestarte schepen over de startlijn dienen te zijn.
 20. Definitie startlijn: Tussen midscheeps startschip en de wedstrijdlijn- boei uitgelegd door het startschip.
 21. Indien een schip de wedstrijd staakt, terwijl er een protest loopt. Kan de protestcommissie evengoed een straf toekennen en het protest behandelen.
 22. Elk schipper heeft een WA-verzekering met wedstrijddekking voor zijn schip en de bemanning.
 23. Uitslagen, handicaps en data worden door de commissie opgesteld. Hier is geen correspondentie over mogelijk.
 24. Informatievoorziening vanuit de commissie wordt verstrekt via www.dedarp.nl en/of via facebook www.facebook.com/darpspakenburg. Verder zijn er of in het voorjaar, of in het najaar een schippersvergadering. De uitslagen worden minimaal 1x per seizoen online gepubliceerd.
 25. Uiterste finishtijd is 21.30 uur, vanaf 1 september is dit 21.00 uur, of zoveel eerder als het startschip voor de wedstrijd aangeeft.
 26. De DARP commissie verzorgd elk jaar een actuele banenkaart voor het seizoen.
 27. Verhuur van schip- en/of bemanningsplaatsen is niet toegestaan tijdens de DARP, dit is om verzekeringstechnische redenen en ook mede omdat de DARP niet commercieel bevoordeeld wordt door verhuur. (straf: DSQ/5 of 10 punten niet aftrekbaar)
 28. Op de regels waarbij een straf kan worden genomen, is de straf 1 ronde van 360º graden verplicht om deze overtreding op te heffen.
 29. Puntentelling zie afbeelding “Puntentelling klassement”

Verantwoordelijkheid: De commissie benadrukt met klem, dat de wedstrijden worden gezien als trainingswedstrijden voor de landelijke wedstrijden. Het zijn daarom geen officiële wedstrijden. De commissie en gecommitteerde verenigingen accepteren daarom geen enkele aansprakelijkheid, wat betreft de door de commissie gefaciliteerde wedstrijden. Elke schipper heeft eigen verantwoordelijkheid over deelname aan een wedstrijd.


Aanvullende eisen Rijkswaterstaat aan de evenementen vergunning:

 1. De organisator kijkt of in het gebied meerdere evenementen worden gehouden. Dit kan op van www.vanAnaarbeter.nl
 2. Een vergunning voor een evenement moet minimaal acht weken voor aanvang van het evenement digitaal aangevraagd worden.
 3. Er dient een wedstrijdreglement aanwezig te zijn waarin staat dat: – Elk deelnemend schip voorzien is van een sleeplijn en reddingmiddelen voor elke opvarende. – Het evenement niet plaats vindt in een (betonde) vaargeul. – Het kruisen van een betonde vaargeul alleen mag als de veiligheid van het overige scheepvaartverkeer niet in gevaar komt of wordt belemmerd. – Niet deelnemende schepen die het evenement willen passeren hiervoor alle gelegenheid krijgen.
 4. De organisator of wedstrijdleider meldt zich twee uur voor aanvang van het evenement bij de Centrale Meldpost IJsselmeergebied,0320-261111. Hierbij moeten de volgende gegevens worden doorgegeven: – Het aantal deelnemende schepen. – De start- en finishtijden. – Een mobiel telefoonnummer waarop de organisator/ wedstrijdleider gedu-rende het evenement en tot twee uur daarna telefonisch bereikbaar is.
 5. De organisator/wedstrijdleider kent de nautische omstandigheden en beperkingen in het wedstrijdgebied.
 6. Bij slecht zicht of weersomstandigheden die gevaar opleveren mag het evenement niet beginnen of dient het direct te worden beëindigd.
 7. De markeringsboeien, keerpunten en start- en finishlijn van het evenement: – Mogen niet de reguliere vaarweg-markering zijn met uitzondering van de sportboeien. – Dienen minstens 100 meter buiten de vaargeul te liggen. – Dienen zo kort mogelijk voor aanvang van het evenement te worden gelegd en direct na beëindiging te worden verwijderd. – Moeten een kleur hebben die afwijkt van de reguliere vaarwegmarkering.
 8. De wedstrijdleider, deelnemers en alle overige betrokken bij het evenement worden in geen enkel opzicht ontheven van hun algemene- en wettelijke aan-sprakelijkheid.
 9. Het Binnenvaartpolitiereglement blijft onverkort van kracht.