Wedstrijdregels DARP (2021)

Zeilwedstrijd/DARP-regelement DinsdagAvond Rond-en Platbodem competitie:

CORONA AANVULLING – mei 2021

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder, ook tijdens de wedstrijden;
 • vermijd drukte;
 • trek thuis al zoveel mogelijk je watersportkleding aan. En verkleed je na de wedstrijd waar mogelijk weer thuis. Was voor en na de wedstrijd je handen met zeep.
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • vanwege de CORONA maatregelen is het na de wedstrijd op het water en op de wal vereist dat ieder 1,50 meter afstand houd;
 • schreeuwen op het water en op het schip niet toegestaan.
 • deelnemen kan alleen door in te schrijven, dit kan naar info@dedarp.nl met opgave van naam, schip, aantal bemanning, telefoon nummer, handicap en aanvullende gegevens, vaar met een minimale bemanning;
 • we roepen iedereen om verantwoordelijk om te gaan met de CORONA maatregelen die gelden op het moment van de wedstrijden; 

Overige regels zoals die altijd gelden:

Er zijn regels waar een diskwalificatie mogelijk is, overige straffen zijn naar aanleiding van de schippersvergadering van 10/4/2018 omgezet naar een DSQ die bepaalt dat er 10 punten boven de behaalde punten, deze 10 punten zijn niet aftrekbaar, de desbetreffende wedstrijd wel.

Voor seizoen 38, 2021 hebben wij op tijd een vergunning aangevraagd bij RWS maar nog geen akkoord gekregen. De wedstrijden zijn nu oefenwedstrijden.

 1. In situaties waarin dit DARP-wedstrijdreglement niet voorziet zullen automatisch de BPR (Binnenvaartpolitiereglement) regels gelden. De organisatie brengt voor regel 1.23 van de BPR onder uw aandacht.
 2. Indien de vrachtvaart en overige niet wedstrijddeelnemers worden gehinderd is de straf diskwalificatie.  (straf DSQ)
 3. DOWNLOAD: Er wordt gevaren volgens onderstaande DARP-wedstrijdregels en de nieuwste zeilwedstrijdregels. De nieuwe regels zijn te vinden in het boekje “regels wedstrijdzeilen” 2021-2024.
 4. De regels het DARP-wedstrijdreglement gaan boven de zeilwedstrijdregels.
 5. Voor begin van elk zeilseizoen is door de organisatie een vergunning tot wedstrijdzeilen op het vaarwater aangevraagd bij Rijkswaterstaat en daardoor vermeld op de site www.rws.nl
 6. Elk deelnemend schip voorzien is van een sleeplijn en reddingmiddelen voor elke opvarende.
 7. Het evenement vindt niet plaats in een (betonde) vaargeul, de betonde hoofdvaargeul moet worden vermeden.
 8. Het kruisen van een betonde vaargeul alleen mag als de veiligheid van het overige scheepvaartverkeer niet in gevaar komt of wordt belemmerd.
 9. Niet deelnemende schepen die het evenement willen passeren hiervoor alle gelegenheid krijgen.
 10. De zeilvoering volgens de regels van het watersportverbond en zoveel mogelijk binnen de normen van het Stichting Stamboek Rond en Platbodem.
 11. Alleen witte en bruine zeilen zijn toegestaan op de schepen
 12. Verlichting moet op orde zijn. (straf DSQ)
 13. De botterklasse mag geen kluiverboom uitzetten voor het startsein. (straf: DSQ/10 punten niet aftrekbaar)
 14. De z.g.n. “dipstart” is niet toegestaan. (straf: DSQ/10 punten niet aftrekbaar)
 15. Indien men vroegtijdig de wedstrijd staakt, (DNF) moet dit gemeld worden bij het startschip.
 16. Procedure bij protesten: 1. Zichtbaar de rode vlag zetten. 2. melding doen bij de wedstrijdorganisatie (startschip) dit zo snel als mogelijk uiterlijk bij de finish 3. Protest formulier invullen en voor 21.30 deponeren in een special daarvoor bestemde brievenbus/ of bij de organisatie bij het clubgebouw van WSV de Eendracht. 4. Protestnemer en betrokkenen (andere partij en getuigen) dienen na 21.30 aanwezig te zijn voor de protestcommissie, indien niet aanwezig zal ofwel dit ten nadele zijn, ofwel niet ingekomen behandeld worden.
 17. Het is niet mogelijk om zich na de finish uit de wedstrijd terug te trekken.
 18. Motor moet uit zijn 10 minuten voor de start, (dus bij het geven van het waarschuwingssein)
 19. Na het startsein is er geen limiet waarbinnen de gestarte schepen over de startlijn dienen te zijn.
 20. Definitie startlijn: Tussen midscheeps startschip en de wedstrijdlijn- boei uitgelegd door het startschip.
 21. Indien een schip de wedstrijd staakt, terwijl er een protest loopt. Kan de protestcommissie evengoed een straf toekennen en het protest behandelen.
 22. Elk schipper heeft een WA-verzekering met wedstrijddekking voor zijn schip en de bemanning.
 23. Uitslagen, handicaps en data worden door de commissie opgesteld. Hier is geen correspondentie over mogelijk.
 24. Informatievoorziening vanuit de commissie wordt verstrekt via www.dedarp.nl en/of via facebook www.facebook.com/darpspakenburg. Verder zijn er of in het voorjaar, of in het najaar een schippersvergadering. De uitslagen worden minimaal 1x per seizoen online gepubliceerd.
 25. Uiterste finishtijd is 21.30 uur, vanaf 1 september is dit 21.00 uur, of zoveel eerder als het startschip voor de wedstrijd aangeeft.
 26. Puntentelling klassement

  De DARP commissie verzorgd elk jaar een actuele banenkaart voor het seizoen.

 27. Verhuur van schip- en/of bemanningsplaatsen is niet toegestaan tijdens de DARP, dit is om verzekeringstechnische redenen en ook mede omdat de DARP niet commercieel bevoordeeld wordt door verhuur. (straf: DSQ/5 of 10 punten niet aftrekbaar)
 28. Op de regels waarbij een straf kan worden genomen, is de straf 1 ronde van 360º graden verplicht om deze overtreding op te heffen.
 29. Puntentelling zie afbeelding “Puntentelling klassement”

Verantwoordelijkheid: De commissie benadrukt met klem, dat de wedstrijden worden gezien als trainingswedstrijden voor de landelijke wedstrijden. Het zijn daarom geen officiële wedstrijden. De commissie en gecommitteerde verenigingen accepteren daarom geen enkele aansprakelijkheid, wat betreft de door de commissie gefaciliteerde wedstrijden. Elke schipper heeft eigen verantwoordelijkheid over deelname aan een wedstrijd.


Aanvullende eisen Rijkswaterstaat aan de evenementen vergunning:

 1. De organisator kijkt of in het gebied meerdere evenementen worden gehouden. Dit kan op van www.vanAnaarbeter.nl
 2. Een vergunning voor een evenement moet minimaal acht weken voor aanvang van het evenement digitaal aangevraagd worden.
 3. Er dient een wedstrijdreglement aanwezig te zijn waarin staat dat: – Elk deelnemend schip voorzien is van een sleeplijn en reddingmiddelen voor elke opvarende. – Het evenement niet plaats vindt in een (betonde) vaargeul. – Het kruisen van een betonde vaargeul alleen mag als de veiligheid van het overige scheepvaartverkeer niet in gevaar komt of wordt belemmerd. – Niet deelnemende schepen die het evenement willen passeren hiervoor alle gelegenheid krijgen.
 4. De organisator of wedstrijdleider meldt zich twee uur voor aanvang van het evenement bij de Centrale Meldpost IJsselmeergebied,0320-261111. Hierbij moeten de volgende gegevens worden doorgegeven: – Het aantal deelnemende schepen. – De start- en finishtijden. – Een mobiel telefoonnummer waarop de organisator/ wedstrijdleider gedu-rende het evenement en tot twee uur daarna telefonisch bereikbaar is.
 5. De organisator/wedstrijdleider kent de nautische omstandigheden en beperkingen in het wedstrijdgebied.
 6. Bij slecht zicht of weersomstandigheden die gevaar opleveren mag het evenement niet beginnen of dient het direct te worden beëindigd.
 7. De markeringsboeien, keerpunten en start- en finishlijn van het evenement: – Mogen niet de reguliere vaarweg-markering zijn met uitzondering van de sportboeien. – Dienen minstens 100 meter buiten de vaargeul te liggen. – Dienen zo kort mogelijk voor aanvang van het evenement te worden gelegd en direct na beëindiging te worden verwijderd. – Moeten een kleur hebben die afwijkt van de reguliere vaarwegmarkering.
 8. De wedstrijdleider, deelnemers en alle overige betrokken bij het evenement worden in geen enkel opzicht ontheven van hun algemene- en wettelijke aan-sprakelijkheid.
 9. Het Binnenvaartpolitiereglement blijft onverkort van kracht.